Hinduismen
Nyreligiøsitet med rot i religionar frå austen  

Hanuman
"som eit menneske legg av seg utslitne klede og tek på seg nye, legg sjela av seg den slitne kroppen og går inn i nye kroppar."

Bhagavadgit
(ein av dei heilage bøkene til hinduane)
 
Kasten har alltid eksistert. Det er ei heilag ordning som vi ikkje kan endre på.

Hinduutsagn 
Hinduismen, indisk tru, har ingen stiftar, ingen profetar og heller ikkje ei bestemt truvedkjenning. Ein legg meir vekt på det å leve enn på kva ein skal tenkje.

Gud
Ganesha - guden med elefanthodeGud er i alt. Overalt finest lokale guddommar, som er ulike former for den same guddommen. Desse skal minne oss om Guds eksistens, den eine Gud som står bak det heile.
Guddommen er som ei kraft som gjennomsyrer alle ting og alt levande. Guddommen eller prinsippet heiter braman.
Ein slik religion blir kalla ein panteistisk religion. Hinduane trur at universet går igjennom endelause syklusar av skaping, oppretthalding og øydeleggjing.
 
Tre sentrale gudar som og kan vise seg i menneskapnad, er:

Karma
Hinduane trur på karma, lova om årsak og verknad, der kvart individ skapar sin eigen skjebne med sine tankar, ord og gjerningar.

Kastestellet
Dette er ei sterk drivkraft til å leve eit godt liv og ta vare på seg sjølv. Men ein vil ikkje utan vidare hjelpe andre. For liding er straffa for eit dårleg liv tidlegare.
Ein vert fødd inn i ei sosial gruppe/kaste og der må ein leve heile livet. Frå gammalt av var det fire kastar:

Utvida til 3000 ulike kastar ved århundreskiftet. Forboden ved lov 1947. Ein skulle ikkje gjera forskjell på folk ut frå kva kaste dei tilhøyrde.

Frelse
Braman, verdssjela, er ei ubeskriveleg kraft. Ho verkar i heile universet. For mange hinduar er menneskesjela, atman, ein del av verdssjela. Fordi sjela til mennesket er fanga i kroppen, er ho bunden til å bli fødd på nytt og på nytt - sjelevandring/reinkarnasjon. Dette er ikkje av det gode. Målet er å bli fri frå kroppen og frå sjelevandringa. Då går menneskesjela tilbake til den åndelege verda. Sleppe atterfødinga og nå fram til moksha. Berre ved å bli fria ut frå den materielle verda kan ein koma unna sorg og smerte.

Vegar til frelse - tre ulike retningar

Ei likning som fortel sameininga mellom atma og braman:
Ein lotusblome veks ved stranda av Ganges, den heilage elva. Ein doggdrope renn sakte ned langs stengelen på lotusblomen og fell til sist ned i elva og blir eitt med det mektige vatnet. På same måten lengtar menneskesjela etter å bli eitt med verdssjela. Kvar og ein bør leve slik at han eller ho kjem nærare det endelege målet: moksha, utfriinga frå kroppen.

Hinduane trur ikkje at nokon bestemt religion lærer den einaste rette veg til Gud. Alle ekte religiøse vegar er delar av Guds kjærleik og ljos.
Det har vorte hevda at det einaste som er felles for hinduane, er at dei ærar kua. Kvifor kua vert betrakta som heilag veit ein ikkje. Kua er det levande symbol på Moder jord og kor gavmild ho er mot mennesket. Kua er og eit symbol på livet og på ikkje - vald.

Heilage skrifter

Høgtider
Divali - nyttårsfesten - lysfesten
Kvar gud har sin dag som vert markert på ulik vis.

Nyreligiøsitet med rot i religionar frå austen

Her kan du finne meir om hinduismen
 
  •  fortellinger
  •  Magnes Lille Leksikon: Hinduisme
  •  Hinduismen - Den frie religion
  •  Diverse pekere til hinduismen
  •  Statistiskordbok
  • Til toppen av dokumentet